Kontakt

Skorzystaj z formularza i skontaktuj się z nami.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej „RODO” – informujemy, co następuje:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Olszewski & Kunikowski Sp. j.,
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako usprawiedliwionego interesu administratora,
3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat,
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem.