Kalkulator nawozowy

Zachęcamy do skorzystania z Kalkulatora ilości nawozów naturalnych w gospodarstwie, narzędzia wykonanego na potrzeby projektu Transition Facility 2006/018-180.04.02 "Rozwój zintegrowanego Systemu Doradczego" przez IUNG PIB w Puławach, udostępnianego na stronie internetowej: http://iung.pulawy.pl/naturalne/nawozynaturalne.php.

Sprawdź ile nawozu organicznego produkuje Twoje gospodarstwo, który jesteś w stanie przekształcić w organiczno-mineralny nawóz startowy N P przy użyciu STALLASANA

Poniżej znajduje się przycisk włączania Kalkulatora oraz opis jego działania.

Aplikacja Kalkulator ilości nawozów naturalnych w gospodarstwie służy do wyliczania ilości nawozów naturalnych dostępnych w gospodarstwie  w danym roku gospodarczym. Wyliczana jest ilość nawozów naturanych oraz zawartość w nich składników pokarmowych N, P2O5 oraz K2O. Informacje te ułatwiają planowanie nawożenia w gospodarstwie rolnym. Obliczenia wykonywane są w oparciu o analizę hodowanego w gospodarstwie stada zwierząt w roku gospodarczym domyślnie np. od 1 marca roku aktualnego do 31 marca roku nastepnego. Przyjmuje się że produkowany w tym okresie nawóz naturalny będzie wykorzystany w produkcji roślinnej w okresie jesień roku aktualnego, wiosna roku następnego.Po uruchomieniu programu należy podać dane identyfikujące gospodarstwo i rok obliczeń. Po zapisaniu tych informacji program przedstawia ekran do wprowadzania stanu hodowli w danym okresie gospodarczym. Ekran zawiera formatki do wprowadzania zwierząt na stan gospodarstwa jak również do edycji i usuwania zapisów w stanie inwentarza.

Wprowadzanie zwierząt:
Do wprowadzania zwierząt na stan hodowli w danym roku służy formatka na dole ekranu.
Pole Nazwa zwierzęcia jest polem wyboru. Wybieramy zwierzę z rozwijalnej listy.
Podobnie postępujemy przywpełnianiu pola Rodzaj obory.

Pole Okres przebywania w gospodarstwie wypełniamy gdy zwierzę nie przebywało w gospodarstwie do końca kresu gospodarczego lub do końca cyklu produkcji.

Ilość dni poza oborą wypełniamy gdy zwierzę w trakcie hodowli trzymane jest na pastwisku lub na wybiegu. Pole Wiek pojawienia się w grupie i gospodarstwie wypełniamy wtedy gdy zwierzę w okresie gospodarczym pojawia się w określonym wieku życia lub przynależności do danej grupy np. Cielęta w wieku 3-6 miesięcy zakupione w wieku 4 miesięcy, wpisujemy wtedy liczbę 30(wiek przynależności do grupy). Natomiast  Cielęta do 3 miesięcy gdy zakupiono je w wieku 2 miesięcy wymaga wpisania do pola wiek liczby 60(wiek życia).

W pole Ilość sztuk w okresie gospodarczym
wpisujemy ilość faktycznych sztuk danego zwierzęcia w grupie w której
wystapiło najwcześniej. Np. wpisujemy ilość zwierząt z grupy Cielęta do 3 miesięcy, nie wybieramy następnych grup wiekowych i ilości w tych grupach.

Przycisk Dodaj zapisuje dane z formatki do bazy danych.
Uwaga:
Zapis nastapi gdy wypełnione jest  pole ilość zwierząt.
Zapisy widoczne są w tabeli na ekranie.

Program wylicza i dopisuje do bazy danych obrót stadem generowany przez wybrane zwierzę.

Tabela pozwala na edycję i usunięcie wybranej pozycji z tabeli. Przycisk Usuń wszystko usuwa wszystkie zapisy z tabeli danych.

Przycisk generuje stronę z wyliczonymi ilościami nawozów naturalnych w gospodarstwie.


opracowanie:Czesław Pietruch IUNG-PIB Puławy  , model SFOM Tamara Jadczyszyn IUNG-PIB Puławy
źródło: http://iung.pulawy.pl/naturalne/nawozynaturalne.php